โรงเรียนบ้านท่าม่าน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 10
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 2 2 6 3 2 21
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 16.67 % 8.33 % 5.56 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 19
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 5 6 9 5 3 50
ร้อยละ 6.41 % 7.69 % 11.54 % 6.41 % 3.85 % 64.10 %

53 : 4 , 4 , 7 , 5 , 2 , 31...7.55 , 7.55 , 13.21 , 9.43 , 3.77 , 58.49 = 22 : 41.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90%

Powered By www.thaieducation.net