โรงเรียนบ้านไชยสถาน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 8 1 1 1 0 17
ร้อยละ 28.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 14 4 10 0 0 79
ร้อยละ 13.08 % 3.74 % 9.35 % 0.00 % 0.00 % 73.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 22 5 11 1 0 96
ร้อยละ 16.30 % 3.70 % 8.15 % 0.74 % 0.00 % 71.11 %

135 : 22 , 5 , 11 , 1 , 0 , 96...16.30 , 3.70 , 8.15 , 0.74 , 0.00 , 71.11 = 39 : 28.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89%

Powered By www.thaieducation.net