โรงเรียนบ้านผาลาด (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 58
ร้อยละ 7.25 % 2.90 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 84.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 37
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 9 3 5 0 0 119
ร้อยละ 6.62 % 2.21 % 3.68 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %

96 : 7 , 2 , 5 , 0 , 0 , 82...7.29 , 2.08 , 5.21 , 0.00 , 0.00 , 85.42 = 14 : 14.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net