โรงเรียนจำบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 1 1 1 0 14
ร้อยละ 22.73 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 44
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 9 0 0 0 35
ร้อยละ 4.35 % 19.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 9 11 7 1 0 93
ร้อยละ 7.44 % 9.09 % 5.79 % 0.83 % 0.00 % 76.86 %

75 : 7 , 2 , 7 , 1 , 0 , 58...9.33 , 2.67 , 9.33 , 1.33 , 0.00 , 77.33 = 17 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net