โรงเรียนจำบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 1 1 1 0 13
ร้อยละ 23.81 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 41
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 10 0 0 0 36
ร้อยละ 4.17 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 9 12 8 1 0 90
ร้อยละ 7.50 % 10.00 % 6.67 % 0.83 % 0.00 % 75.00 %

72 : 7 , 2 , 8 , 1 , 0 , 54...9.72 , 2.78 , 11.11 , 1.39 , 0.00 , 75.00 = 18 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net