โรงเรียนจำบอน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 2 1 2 0 12
ร้อยละ 22.73 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 3 8 1 0 35
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 16.00 % 2.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 12 1 0 32
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 25.00 % 2.08 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 10 6 21 4 0 79
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 17.50 % 3.33 % 0.00 % 65.83 %

72 : 8 , 5 , 9 , 3 , 0 , 47...11.11 , 6.94 , 12.50 , 4.17 , 0.00 , 65.28 = 25 : 34.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17%

Powered By www.thaieducation.net