โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 4 2 9 0 8 35
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 15.52 % 0.00 % 13.79 % 60.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 4 2 10 0 9 125
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 6.67 % 0.00 % 6.00 % 83.33 %

75 : 4 , 2 , 10 , 0 , 9 , 50...5.33 , 2.67 , 13.33 , 0.00 , 12.00 , 66.67 = 25 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net