โรงเรียนบ้านแวนโค้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 1 2 1 2 31
ร้อยละ 15.91 % 2.27 % 4.55 % 2.27 % 4.55 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 3 7 9 7 8 136
ร้อยละ 1.76 % 4.12 % 5.29 % 4.12 % 4.71 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 7 1 1 35
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 15.22 % 2.17 % 2.17 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 11 9 18 9 11 202
ร้อยละ 4.23 % 3.46 % 6.92 % 3.46 % 4.23 % 77.69 %

214 : 10 , 8 , 11 , 8 , 10 , 167...4.67 , 3.74 , 5.14 , 3.74 , 4.67 , 78.04 = 47 : 21.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net