โรงเรียนบ้านแวนโค้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 3 3 0 3 35
ร้อยละ 0.00 % 6.82 % 6.82 % 0.00 % 6.82 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 13 8 20 13 12 105
ร้อยละ 7.60 % 4.68 % 11.70 % 7.60 % 7.02 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 35
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 15 12 31 13 15 175
ร้อยละ 5.75 % 4.60 % 11.88 % 4.98 % 5.75 % 67.05 %

215 : 13 , 11 , 23 , 13 , 15 , 140...6.05 , 5.12 , 10.70 , 6.05 , 6.98 , 65.12 = 75 : 34.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95%

Powered By www.thaieducation.net