โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
191
จำนวน(คน) 7 5 18 1 0 160
ร้อยละ 3.66 % 2.62 % 9.42 % 0.52 % 0.00 % 83.77 %
ระดับประถมศึกษา
745
จำนวน(คน) 28 8 107 0 0 602
ร้อยละ 3.76 % 1.07 % 14.36 % 0.00 % 0.00 % 80.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 936 คน
จำนวน(คน) 35 13 125 1 0 762
ร้อยละ 3.74 % 1.39 % 13.35 % 0.11 % 0.00 % 81.41 %

936 : 35 , 13 , 125 , 1 , 0 , 762...3.74 , 1.39 , 13.35 , 0.11 , 0.00 , 81.41 = 174 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 936 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 18.59%

Powered By www.thaieducation.net