โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 4 1 2 0 5 28
ร้อยละ 10.00 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 12.50 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
242
จำนวน(คน) 15 1 25 10 24 167
ร้อยละ 6.20 % 0.41 % 10.33 % 4.13 % 9.92 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 19 2 27 10 29 195
ร้อยละ 6.74 % 0.71 % 9.57 % 3.55 % 10.28 % 69.15 %

282 : 19 , 2 , 27 , 10 , 29 , 195...6.74 , 0.71 , 9.57 , 3.55 , 10.28 , 69.15 = 87 : 30.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85%

Powered By www.thaieducation.net