โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 2 1 1 30
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 20 23 10 8 35 144
ร้อยละ 8.33 % 9.58 % 4.17 % 3.33 % 14.58 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 23 24 12 9 36 174
ร้อยละ 8.27 % 8.63 % 4.32 % 3.24 % 12.95 % 62.59 %

278 : 23 , 24 , 12 , 9 , 36 , 174...8.27 , 8.63 , 4.32 , 3.24 , 12.95 , 62.59 = 104 : 37.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41%

Powered By www.thaieducation.net