โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 3 0 2 17
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 8.33 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 0 3 0 4 81
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 4.44 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 0 3 0 5 49
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 5.08 % 0.00 % 8.47 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 6 0 9 0 11 147
ร้อยละ 3.47 % 0.00 % 5.20 % 0.00 % 6.36 % 84.97 %

114 : 4 , 0 , 6 , 0 , 6 , 98...3.51 , 0.00 , 5.26 , 0.00 , 5.26 , 85.96 = 16 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03%

Powered By www.thaieducation.net