โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 18
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 3 2 3 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.41 % 2.27 % 3.41 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 3 10 6 0 39
ร้อยละ 1.69 % 5.08 % 16.95 % 10.17 % 0.00 % 66.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 3 3 15 9 3 137
ร้อยละ 1.76 % 1.76 % 8.82 % 5.29 % 1.76 % 80.59 %

111 : 2 , 0 , 5 , 3 , 3 , 98...1.80 , 0.00 , 4.50 , 2.70 , 2.70 , 88.29 = 13 : 11.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.41%

Powered By www.thaieducation.net