โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 71
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 45
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 12 0 19 0 0 139
ร้อยละ 7.06 % 0.00 % 11.18 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

111 : 8 , 0 , 9 , 0 , 0 , 94...7.21 , 0.00 , 8.11 , 0.00 , 0.00 , 84.68 = 17 : 15.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net