โรงเรียนบ้านน้ำมิน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 98.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 198
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.98 % 0.00 % 0.00 % 98.02 %

152 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 150...0.00 , 0.00 , 1.32 , 0.00 , 0.00 , 98.68 = 2 : 1.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98%

Powered By www.thaieducation.net