โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 3 3 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.08 % 23.08 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 0 0 4 4 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.89 % 8.89 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 7 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.07 % 12.07 % 0.00 % 75.86 %

58 : 0 , 0 , 7 , 7 , 0 , 44...0.00 , 0.00 , 12.07 , 12.07 , 0.00 , 75.86 = 14 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net