โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 1 1 1 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 0 1 0 1 42
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 2.17 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 1 2 52
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 3.39 % 1.69 % 3.39 % 88.14 %

59 : 2 , 0 , 2 , 1 , 2 , 52...3.39 , 0.00 , 3.39 , 1.69 , 3.39 , 88.14 = 7 : 11.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.86%

Powered By www.thaieducation.net