โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 5 8 1 1 85
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 7.62 % 0.95 % 0.95 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 1 8 1 1 44
ร้อยละ 8.33 % 1.67 % 13.33 % 1.67 % 1.67 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 10 6 16 2 2 129
ร้อยละ 6.06 % 3.64 % 9.70 % 1.21 % 1.21 % 78.18 %

105 : 5 , 5 , 8 , 1 , 1 , 85...4.76 , 4.76 , 7.62 , 0.95 , 0.95 , 80.95 = 20 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82%

Powered By www.thaieducation.net