โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 22
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 5 0 5 2 0 75
ร้อยละ 5.75 % 0.00 % 5.75 % 2.30 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 6 2 6 3 0 97
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 85.09 %

114 : 6 , 2 , 6 , 3 , 0 , 97...5.26 , 1.75 , 5.26 , 2.63 , 0.00 , 85.09 = 17 : 14.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.91%

Powered By www.thaieducation.net