โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 52
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 62
ร้อยละ 2.67 % 0.00 % 14.67 % 0.00 % 0.00 % 82.67 %

75 : 2 , 0 , 11 , 0 , 0 , 62...2.67 , 0.00 , 14.67 , 0.00 , 0.00 , 82.67 = 13 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33%

Powered By www.thaieducation.net