โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 29
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 1 2 13 0 0 97
ร้อยละ 0.88 % 1.77 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 85.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 2 3 17 0 0 126
ร้อยละ 1.35 % 2.03 % 11.49 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %

148 : 2 , 3 , 17 , 0 , 0 , 126...1.35 , 2.03 , 11.49 , 0.00 , 0.00 , 85.14 = 22 : 14.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86%

Powered By www.thaieducation.net