โรงเรียนบ้านปางมดแดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 20
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 3.70 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 0 2 0 2 77
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 2.38 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 4.55 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 0 4 117
ร้อยละ 4.51 % 0.00 % 4.51 % 0.00 % 3.01 % 87.97 %

111 : 6 , 0 , 5 , 0 , 3 , 97...5.41 , 0.00 , 4.50 , 0.00 , 2.70 , 87.39 = 14 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net