โรงเรียนบ้านปางมดแดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 20
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 3.70 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 0 1 0 3 77
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 1.19 % 0.00 % 3.57 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 4.55 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 0 5 116
ร้อยละ 4.51 % 0.00 % 4.51 % 0.00 % 3.76 % 87.22 %

111 : 6 , 0 , 4 , 0 , 4 , 97...5.41 , 0.00 , 3.60 , 0.00 , 3.60 , 87.39 = 14 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78%

Powered By www.thaieducation.net