โรงเรียนบ้านปางมดแดง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 22
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 82
ร้อยละ 1.18 % 0.00 % 2.35 % 0.00 % 0.00 % 96.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 125
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 2.24 % 0.00 % 0.00 % 93.28 %

112 : 4 , 2 , 2 , 0 , 0 , 104...3.57 , 1.79 , 1.79 , 0.00 , 0.00 , 92.86 = 8 : 7.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72%

Powered By www.thaieducation.net