โรงเรียนบ้านสันปูเลย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 4.88 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 3 3 15 6 10 76
ร้อยละ 2.65 % 2.65 % 13.27 % 5.31 % 8.85 % 67.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 3 3 17 6 12 113
ร้อยละ 1.95 % 1.95 % 11.04 % 3.90 % 7.79 % 73.38 %

154 : 3 , 3 , 17 , 6 , 12 , 113...1.95 , 1.95 , 11.04 , 3.90 , 7.79 , 73.38 = 41 : 26.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.62%

Powered By www.thaieducation.net