โรงเรียนบ้านสันปูเลย (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 31
ร้อยละ 17.07 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 15 0 18 0 0 81
ร้อยละ 13.16 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 22 0 21 0 0 112
ร้อยละ 14.19 % 0.00 % 13.55 % 0.00 % 0.00 % 72.26 %

155 : 22 , 0 , 21 , 0 , 0 , 112...14.19 , 0.00 , 13.55 , 0.00 , 0.00 , 72.26 = 43 : 27.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74%

Powered By www.thaieducation.net