โรงเรียนบ้านแวน (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 4 0 0 1 23
ร้อยละ 3.45 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 3.45 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 14 1 7 0 0 39
ร้อยละ 22.95 % 1.64 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 15 5 7 0 1 62
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 7.78 % 0.00 % 1.11 % 68.89 %

90 : 15 , 5 , 7 , 0 , 1 , 62...16.67 , 5.56 , 7.78 , 0.00 , 1.11 , 68.89 = 28 : 31.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11%

Powered By www.thaieducation.net