โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 0 2 3 0 10
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 10.53 % 15.79 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 1 9 1 6 58
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 11.84 % 1.32 % 7.89 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 1 12 2 9 20
ร้อยละ 4.35 % 2.17 % 26.09 % 4.35 % 19.57 % 43.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 7 2 23 6 15 88
ร้อยละ 4.96 % 1.42 % 16.31 % 4.26 % 10.64 % 62.41 %

95 : 5 , 1 , 11 , 4 , 6 , 68...5.26 , 1.05 , 11.58 , 4.21 , 6.32 , 71.58 = 27 : 28.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59%

Powered By www.thaieducation.net