โรงเรียนบ้านฝายกวาง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 23
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 8 4 2 4 1 58
ร้อยละ 10.39 % 5.19 % 2.60 % 5.19 % 1.30 % 75.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 11 6 2 4 1 81
ร้อยละ 10.48 % 5.71 % 1.90 % 3.81 % 0.95 % 77.14 %

105 : 11 , 6 , 2 , 4 , 1 , 81...10.48 , 5.71 , 1.90 , 3.81 , 0.95 , 77.14 = 24 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net