โรงเรียนบ้านฝายกวาง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 0 10 1 0 62
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 12.99 % 1.30 % 0.00 % 80.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 4 1 11 2 0 87
ร้อยละ 3.81 % 0.95 % 10.48 % 1.90 % 0.00 % 82.86 %

105 : 4 , 1 , 11 , 2 , 0 , 87...3.81 , 0.95 , 10.48 , 1.90 , 0.00 , 82.86 = 18 : 17.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14%

Powered By www.thaieducation.net