โรงเรียนบ้านร่องค้อม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 7 1 1 0 0 3
ร้อยละ 58.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 16
ร้อยละ 20.69 % 3.45 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 55.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 13 2 7 0 0 19
ร้อยละ 31.71 % 4.88 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 46.34 %

41 : 13 , 2 , 7 , 0 , 0 , 19...31.71 , 4.88 , 17.07 , 0.00 , 0.00 , 46.34 = 22 : 53.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66%

Powered By www.thaieducation.net