โรงเรียนปัวพิทยา (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 1 3 4 4 8
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 13.04 % 17.39 % 17.39 % 34.78 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 3 3 5 2 6 63
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 6.10 % 2.44 % 7.32 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 6 4 8 6 10 71
ร้อยละ 5.71 % 3.81 % 7.62 % 5.71 % 9.52 % 67.62 %

105 : 6 , 4 , 8 , 6 , 10 , 71...5.71 , 3.81 , 7.62 , 5.71 , 9.52 , 67.62 = 34 : 32.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38%

Powered By www.thaieducation.net