โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 11
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 4 6 0 0 41
ร้อยละ 3.77 % 7.55 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 3 5 10 0 0 52
ร้อยละ 4.29 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %

70 : 3 , 5 , 10 , 0 , 0 , 52...4.29 , 7.14 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 74.29 = 18 : 25.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71%

Powered By www.thaieducation.net