โรงเรียนบ้านยางขาม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 3 13 0 0 98
ร้อยละ 3.39 % 2.54 % 11.02 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 27
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 8 5 18 0 0 150
ร้อยละ 4.42 % 2.76 % 9.94 % 0.00 % 0.00 % 82.87 %

147 : 4 , 5 , 15 , 0 , 0 , 123...2.72 , 3.40 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 83.67 = 24 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13%

Powered By www.thaieducation.net