โรงเรียนบ้านยางขาม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 105
ร้อยละ 2.52 % 1.68 % 7.56 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 27
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 6 6 13 1 0 156
ร้อยละ 3.30 % 3.30 % 7.14 % 0.55 % 0.00 % 85.71 %

147 : 3 , 5 , 10 , 0 , 0 , 129...2.04 , 3.40 , 6.80 , 0.00 , 0.00 , 87.76 = 18 : 12.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net