โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 11
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 8 8 5 8 0 8
ร้อยละ 21.62 % 21.62 % 13.51 % 21.62 % 0.00 % 21.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 10 10 5 10 0 19
ร้อยละ 18.52 % 18.52 % 9.26 % 18.52 % 0.00 % 35.19 %

54 : 10 , 10 , 5 , 10 , 0 , 19...18.52 , 18.52 , 9.26 , 18.52 , 0.00 , 35.19 = 35 : 64.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81%

Powered By www.thaieducation.net