โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 3 3 4 4 0 73
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 4.60 % 4.60 % 0.00 % 83.91 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 3 10 9 3 0 148
ร้อยละ 1.73 % 5.78 % 5.20 % 1.73 % 0.00 % 85.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 6 13 13 7 0 221
ร้อยละ 2.31 % 5.00 % 5.00 % 2.69 % 0.00 % 85.00 %

260 : 6 , 13 , 13 , 7 , 0 , 221...2.31 , 5.00 , 5.00 , 2.69 , 0.00 , 85.00 = 39 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net