โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 4 4 3 1 0 69
ร้อยละ 4.94 % 4.94 % 3.70 % 1.23 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 4 11 12 1 1 146
ร้อยละ 2.29 % 6.29 % 6.86 % 0.57 % 0.57 % 83.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 8 15 15 2 1 215
ร้อยละ 3.13 % 5.86 % 5.86 % 0.78 % 0.39 % 83.98 %

256 : 8 , 15 , 15 , 2 , 1 , 215...3.13 , 5.86 , 5.86 , 0.78 , 0.39 , 83.98 = 41 : 16.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02%

Powered By www.thaieducation.net