โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 16 17 7 16 10 80
ร้อยละ 10.96 % 11.64 % 4.79 % 10.96 % 6.85 % 54.79 %
ระดับประถมศึกษา
476
จำนวน(คน) 4 4 38 4 36 390
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 7.98 % 0.84 % 7.56 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 4 3 20 7 10 69
ร้อยละ 3.54 % 2.65 % 17.70 % 6.19 % 8.85 % 61.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 735 คน
จำนวน(คน) 24 24 65 27 56 539
ร้อยละ 3.27 % 3.27 % 8.84 % 3.67 % 7.62 % 73.33 %

622 : 20 , 21 , 45 , 20 , 46 , 470...3.22 , 3.38 , 7.23 , 3.22 , 7.40 , 75.56 = 152 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 735 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net