โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 18 18 8 18 10 77
ร้อยละ 12.08 % 12.08 % 5.37 % 12.08 % 6.71 % 51.68 %
ระดับประถมศึกษา
479
จำนวน(คน) 4 4 38 4 36 393
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 7.93 % 0.84 % 7.52 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 4 3 20 7 10 70
ร้อยละ 3.51 % 2.63 % 17.54 % 6.14 % 8.77 % 61.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 742 คน
จำนวน(คน) 26 25 66 29 56 540
ร้อยละ 3.50 % 3.37 % 8.89 % 3.91 % 7.55 % 72.78 %

628 : 22 , 22 , 46 , 22 , 46 , 470...3.50 , 3.50 , 7.32 , 3.50 , 7.32 , 74.84 = 158 : 25.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 742 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22%

Powered By www.thaieducation.net