โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 21 21 6 21 4 76
ร้อยละ 14.09 % 14.09 % 4.03 % 14.09 % 2.68 % 51.01 %
ระดับประถมศึกษา
480
จำนวน(คน) 4 4 38 4 8 422
ร้อยละ 0.83 % 0.83 % 7.92 % 0.83 % 1.67 % 87.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 7 3 18 1 2 83
ร้อยละ 6.14 % 2.63 % 15.79 % 0.88 % 1.75 % 72.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 743 คน
จำนวน(คน) 32 28 62 26 14 581
ร้อยละ 4.31 % 3.77 % 8.34 % 3.50 % 1.88 % 78.20 %

629 : 25 , 25 , 44 , 25 , 12 , 498...3.97 , 3.97 , 7.00 , 3.97 , 1.91 , 79.17 = 131 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 743 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80%

Powered By www.thaieducation.net