โรงเรียนบ้านสักทุ่ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 71
ร้อยละ 3.75 % 1.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 89
ร้อยละ 4.00 % 1.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 89.00 %

94 : 3 , 1 , 5 , 0 , 0 , 85...3.19 , 1.06 , 5.32 , 0.00 , 0.00 , 90.43 = 9 : 9.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00%

Powered By www.thaieducation.net