โรงเรียนบ้านสักทุ่ง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 64
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 2 10 0 0 82
ร้อยละ 6.00 % 2.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %

94 : 5 , 2 , 9 , 0 , 0 , 78...5.32 , 2.13 , 9.57 , 0.00 , 0.00 , 82.98 = 16 : 17.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net