โรงเรียนบ้านสักลอ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 13.33 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 2 9 4 2 78
ร้อยละ 0.00 % 2.11 % 9.47 % 4.21 % 2.11 % 82.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 0 3 13 5 2 102
ร้อยละ 0.00 % 2.40 % 10.40 % 4.00 % 1.60 % 81.60 %

125 : 0 , 3 , 13 , 5 , 2 , 102...0.00 , 2.40 , 10.40 , 4.00 , 1.60 , 81.60 = 23 : 18.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40%

Powered By www.thaieducation.net