โรงเรียนบ้านสักลอ (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 2 4 0 20
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 11 5 12 6 11 47
ร้อยละ 11.96 % 5.43 % 13.04 % 6.52 % 11.96 % 51.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 15 5 14 10 11 67
ร้อยละ 12.30 % 4.10 % 11.48 % 8.20 % 9.02 % 54.92 %

122 : 15 , 5 , 14 , 10 , 11 , 67...12.30 , 4.10 , 11.48 , 8.20 , 9.02 , 54.92 = 55 : 45.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.08%

Powered By www.thaieducation.net