โรงเรียนบ้านพวงพยอม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 97.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 131
ร้อยละ 0.74 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 96.32 %

116 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 114...0.00 , 0.00 , 1.72 , 0.00 , 0.00 , 98.28 = 2 : 1.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68%

Powered By www.thaieducation.net