โรงเรียนบ้านพวงพยอม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 15 0 3 0 0 12
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 82
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 16
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 18 0 10 0 0 110
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 79.71 %

116 : 15 , 0 , 7 , 0 , 0 , 94...12.93 , 0.00 , 6.03 , 0.00 , 0.00 , 81.03 = 22 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29%

Powered By www.thaieducation.net