โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 3 2 2 0 16
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 38
ร้อยละ 6.38 % 2.13 % 8.51 % 2.13 % 0.00 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 3 0 54
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 8.45 % 4.23 % 0.00 % 76.06 %

71 : 4 , 4 , 6 , 3 , 0 , 54...5.63 , 5.63 , 8.45 , 4.23 , 0.00 , 76.06 = 17 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

Powered By www.thaieducation.net