โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง (สพป.พะเยา เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธนัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 10
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 29
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 5.41 % 2.70 % 2.70 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 4 3 2 1 1 39
ร้อยละ 8.00 % 6.00 % 4.00 % 2.00 % 2.00 % 78.00 %

50 : 4 , 3 , 2 , 1 , 1 , 39...8.00 , 6.00 , 4.00 , 2.00 , 2.00 , 78.00 = 11 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00%

Powered By www.thaieducation.net